kucaPri kupovini nepokretnosti najbolje je da se obratite nekoj proverenoj advokatskoj kancelariji ili agenciji za nepokretnosti. Ali u svakom slučaju treba biti upućen u sve faze procesa.

Osnovni uslovi koje mora ispuniti vaš budući stan ili kuća su: cena, lokacija i stanje nekretnine. Jedan od prvih koraka treba biti provera da li je nepokretnost pravosnažno uknjižena u javnim knjigama i da li postoji teret na toj nepokretnosti (hipoteka, plodouživanje). Takođe je potrebno proveriti da li postoje možda podneti zahtevi  na tu nepokretnost.U toku traženja nepokretnosti sigurno ste se informisali o nivou cena nepokretnosti u pojedinim delovima grada. Zato neuobičajeno niska cena već može da vas navede da postoji neki nerešen problem sa tom nekretninom.

Stan ili kuća u izgradnji je jedna od opcije rešavanja stambenog pitanja koja podrazumeva da se proveri investitor i dokumentacija koju on poseduje. Tada se posebno treba proveriti da li investitor poseduje validnu građevinsku dozvolu sa pečatom pravosnažnosti koja obuhvata upravo nepokretnost za koju ste zainteresovani. Zatim proverite da li postoji prijava radova, tj. dozvola nadležnog organa da se započne sa radovima na objektu. Proverite i da li je investitor platio naknade za korišćenje građevinskog zemljita. Investitor treba da ima dokaz da je platio PDV. Ovu stavku posebno proverite da bi znali ko snosi troškove poreza, pa prema tome i kolika je stvarno cena kvadrata.

Ako je gradnja završena, proverite da li je objekat dobio upotrebnu dozvolu i da li su plaćene sve dažbine na komunalne priključke.

U sudu koji je nadležan za overu dokumenata, možete proveriti da li ste jedini kupac nepokretnosti. Takođe u sudu treba da proverite da li je vaša buduća nepokretnost predmet nekog postupka u toku (izvršnog, parničnog, vanparničnog) ili neko ima neka potraživanja vezana za tu nepokretnost.

Ukoliko uzimate nepokretnost od fizičkog lica proverite i bračno stanje prodavca jer se može desiti da je prodavac u brakorazvodnom postupku pa ćete na taj način imati još jednog prodavca. U tom slučaju uzmite izjavu overenu u sudu od drugog supružnika da je saglasan sa prodajom nepokretnosti.

Posebno imajte u vidu da svaki ugovor mora biti overen u sudu sa pečatom Poreske uprave koji potvrđuje da je porez regulisan.

Svako rešenje mora imati pečat pravosnažnosti.

Svaki ugovor o prometu sa pravnim licem mora imati i potvrdu da je nepokretnost isplaćena u celosti.

Svaki ugovor mora da ima “clausula intabulandi” tj. saglasnost prodavca da kupac može uknjižiti nepokretnost bez prethodne saglasnosti ili prisutnosti prodavca.

Ako ste angažovali agenciju za promet nekretnina onda bi ona trebala da vam pribavi:

– list nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga što skorijeg datuma

– da pripremi sve potrebne ugovore ili predugovore kontrolisane od stručnog lica (advokata)

– sve potvrde da su plaćene sve komunalije za predmetnu nepokretnost.